מילון מונחים ביטוחי חיים

אבדן כושר עבודה - מצב רפואי הנגרם מאירוע תאונתי או מחלתי, כתוצאה ממצב זה נבצר מהמבוטח היכולת לעסוק במקצוע אשר עבד או בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, להשכלתו והכשרתו.
 אירוע תאונתי-  אירוע בלתי מתוכנן ובלתי צפוי אשר גרם לחבלה גופנית .
 בדיקה רפואית-  כחלק מקבלת חברת הביטוח את המבוטח חברת הביטוח יכולה לדרוש מן המבוטח לעבור בדיקות רפואיות. מטרת הבדיקות לבחון את מצבו הרפואי של המבוטח לפני עריכת הביטוח על מנת להעריך את חשיפת חברת הביטוח לסיכונים.
 ביטוח אובדן כושר עבודה - ביטוח שבו מתחייב המבטח לפצות את המבוטח בפיצוי חודשי מוסכם מראש, אם נגרם למבוטח אבדן כושר עבודה.
 ביטוח אנשי מפתח ביטוח חיים, בה מבטח המעביד את הנזק הכלכלי אשר עלול להיגרם עקב מוות מוקדם של עובד מרכזי בחברה. בתוכנית זו המבוטח הנו העובד והמוטב הנו המעביד.
 ביטוח בריאות-  ביטוח המכסה הוצאות רפואיות החלות על המבוטח עקב אירוע של מחלה או ניתוח. התגמול בגין ביטוח זה יהיה באמצעות החזר הוצאות או באמצעות תשלום ישיר לספקי הטיפול הרפואי. הכיסויים הביטוחיים השכיחים בתוכניות הנם השתלות ניתוחים מיוחדים וכו'.
 ביטוח חיים -  ביטוח זה הינו הסכם רב שנתי בין המבטח למבוטח ביטוח זה מבטיח לשלם את סכום הביטוח למשפחה או לכל מוטב אחר אם נפטר המבוטח מסיבה כלשהי. ביטוח חיים עוסק בסיכון חיים שבו נתון המבוטח במהלך תקופת הביטוח, קצרה או ארוכה, במהלך פעילותו הכלכלית ובשעה שהוא נושא בהתחייבויות כלכליות כלפי התלויים בו. המבוטח יכול להגדיר את סכום הביטוח והתקופה שבה נחוץ הכיסוי הביטוחי.ביטוח מוות מתאונהניתן לרכוש כיסוי זה רק כביטוח נוסף לביטוח חיים. בכיסוי זה, ישולם סכום ביטוח נוסף במקרה מותו המוקדם של המבוטח עקב "אירוע תאונתי". סכום הביטוח ישולם למוטבי המבוטח כסכום חד פעמי.
 ביטוח מנהלים - תוכנית הניתנת בהתקיים יחסי מעביד עובד. מטרת הביטוח להגן על העובד ועל בני ביתו בעת אירועים אשר עלולים לפגוע בהכנסתו כגון: פטירה, נכות, פרישה. תוכנית זו מאושרת כקופת תגמולים ובגין ההפקדות הקיימות נהנים העובד והמעביד מהקלות מס.
ביטוח משכנתא - ביטוח חיים למקרה פטירה. בביטוח זה מפוצה נותן המשכנתא, בגין אובדן תשלומים עתידי של הנפטר - משלם המשכנתא.
ביטוח נכות מקצועית
הרחבה לביטוח חיים. מטרתה לפצות את המבוטח בעת קרות נכות מקצועית הנגרמת כתוצאה מ"אירוע תאונתי" או מחלה. סכום הביטוח ישולם למבוטח כסכום חד פעמי. ביטוח נכות מתאונהכיסוי ביטוחי הניתן לרכישה רק כביטוח נוסף. המבוטח יהיה זכאי לתגמולי הביטוח אם נקבעו לו אחוזי נכות עקב "אירוע תאונתי". אם אחוזי הנכות אשר נקבעו הנם חלקיים, יקבל המבוטח את החלק היחסי מסכום הביטוח אשר רכש כסכום חד פעמי.
 ביטוח שותפים - תוכנית ביטוח חיים אשר מבטחת את חיי השותפים בחברה. במקרה של פטירת אחד השותפים יעבור סכום הביטוח לשותפים הנותרים וישמש אותם לרכישת חלקו של הנפטר בחברה.
ביטוח תאונות אישיות - פוליסה המכסה את המבוטח, בגין "אירוע תאונתי" אשר גרם לאובדן זמני של כושר עבודתו. הפוליסה מכסה פגיעה אשר אינה מזכה בפיצוי מכוח חוק, ניתן להרחיבה לכיסוי גם בעת אירוע של מחלה.
 בעל פוליסה - אדם או חברה אשר נקוב בפוליסה כבעליה, המתחייב לשלם את הפרמיה בגינה. בתוכניות פרטיות בעל הפוליסה הנו המבוטח (בדרך כלל). בתוכניות לביטוח מנהלים בעל הפוליסה הנו המעביד.
 גיל המבוטח גיל המבוטח בפוליסה הנו הגיל אליו הנו קרוב יותר.
גילו של המבוטח משפיע על עלויות הביטוח.
הטבות מס - הטבות המוקנות בהתאם לתקנות מס הכנסה לעידוד חיסכון פנסיוני וכיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה ו/או מקרה מוות.
 היוון - חישוב נוכחי של ערך עתידי. חישובו של סכום חד פעמי או הכספים העתידיים , לסכום חד פעמי במועד החישוב.
 הצהרת בריאות - אדם המעוניין לעשות בביטוח חיים, ימלא הצהרה על מצב בריאותו הנוכחי ועל עברו הרפואי. הצהרת הבריאות מציינת את הנסיבות בהן קיבל המועמד לביטוח טיפולים רפואיים, ופרטים נוספים בגין מחלות משפחתיות. בסוף ההצהרה ישנה חתימת המועמד לביטוח על "ויתור סודיות רפואית" המאפשרת לחברת הביטוח את הזכות לוודא את הפרטים המופיעים בהצהרת הבריאות. במקרים בהן סכומי הביטוח הנם גבוהים או מפאת גילו רשאית חברת הביטוח לדרוש שהמבוטח יעבור בדיקה רפואית נוסף להצהרת הבריאות.
 זיכוי מס - סכום המופחת מתשלומי המס בהן מחויב הנישום. על תוכניות ביטוח בעלות מרכיבי חסכון זכאי המבוטח לזיכוי על פי תקנות מס הכנסה.
 חוק חוזה הביטוח - התשמ"א- 1981. החוק בא להסדיר את זכויות היסוד וחובות המבוטח והמבטח בעת ההתקשרות ביניהם על ידי עריכת חוזה ביטוח.חוק פיצויי פיטוריןב"חוק פיצויי פיטורין" נקבעת הזכאות לפיצויי פיטורין .החוק קובע כי במידה ועובד פוטר לאחר שנת עבודה אחת לפחות חובת המעסיק לשלם לו מענק חד פעמי בגובה שכר אחרון מוכפל בשנות עבודתו. החוק קובע מספר סעיפים בהם גם התפטרות מזכה בפיצויים.
 מדד - מדד המחירים לצרכן הידוע ב- 1 בחודש של תחילת הביטוח.
מוטב- המוטב הוא הזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה ביטוח.הוא האיש שהמבטח חייב לשלם לו את סכום הביטוח ע"פ תנאי הפוליסה ושמו נקוב בפוליסה כמוטב.המוטב נקבע ע"י בעל הפוליסה הרשאי לשנות את המוטב בכל עת במהלך קיום הפוליסה.
 ניכוי מס - סכום המופחת מההכנסה החייבת במס.
נכות מוחלטת - סכום הביטוח ישולם אם המבוטח הפך באופן מוחלט ותמידי לנכה בשיעור של 100% ועקב כך אינו מסוגל לעסוק בעבודה כלשהי תמורת תגמול או רווח. לאחר תשלום סכום הביטוח יקטן סכום הביטוח למקרה מוות בסכום ששולם עקב מקרה הנכות.
 ערך מסולק -  סכום הביטוח המוקטן אשר המבוטח ממשיך להיות מבוטח בו כ-ריסק למקרה פטירה, כאשר הוא מפסיק לשלם את הפרמיות החודשיות. ערך זה קיים בפוליסות הכוללות מרכיב חסכון, ומחושב בהתאם לטבלת ערכי סילוק המצורפת לפוליסה.
 ערך פדיון - הערך הכספי אשר ישולם למבוטח בעת פדיון הפוליסה. ערך זה קיים בפוליסות הכוללות מרכיב חסכון, ומחושב בהתאם לטבלת ערכי פדיון המצורפת לפוליסה.
 פוליסה משתתפת ברווחים -  תוכנית ביטוח עם מרכיב חסכון. חברת הביטוח תשתתף ברווחים אשר נוצרו מהתשואה החודשית בתיק ההשקעות המנוהל על ידה. השתתפותה של חברת הביטוח ברווחים מותנה בכך כי תניב תשואה מעבר למדד.
 פוליסה עדיף - תוכנית ביטוח המורכבת מחסכון וריסק למקרה פטירה. במקרה מות המבוטח במשך תקופת הפוליסה, ישולם סכום הביטוח שנרכש למוטבים. במקרה חיים ישולם החסכון שנצבר בתוכנית (תלוי בסוג הפוליסה הון או קצבה) כ - ערך פדיון או כגמלא חודשית למשך כל חיי המבוטח אך לא פחות ממספר הגמלאות המובטחות בתנאי הפוליסה. פנסיה מקיפהפנסיית מקיפה הנה התוכנית הבסיסית אותה מציעה קרן פנסיה כיום. במסגרת זו, יהיה העמית זכאי לפנסיית זקנה, לפנסיית שארים ולפנסיית נכות.
 פנסיית יסוד -  פנסיית יסוד הנה התוכנית הבסיסית אותה הציעה קרן פנסיה בעבר. במסגרת זו, יהיה העמית זכאי לפנסיית זקנה, אך אינו זכאי לפנסיית שארים או לפנסיית נכות. אם נפטר העמית טרם הגיעו לגיל פרישה, יעברו הכספים אשר צבר בקרן לשאיריו. בעת פטירת העמית לאחר גיל הפרישה, יקבלו שאיריו אחוז מהפנסיה אותה קיבל, והכל לפי תנאי הקרן. תוכנית זו סגורה לעמיתים חדשים.
 פנסיית שארים - פנסיית שארים הנו הסכום אותו יקבלו כקצבה חודשית "שאירי" עמית בקרן פנסיה (אלמן,אלמנה, ילדים). סכום זה נקבע על פי תקנון קרן הפנסיה בה העמית חבר, ובדרך כלל משקף אחוז מפנסיית הזקנה הצפויה לעמית.
 קופת גמל - שם כולל לכל חברה, אגודה שיתופית או תאגיד, שהוקמו לפי חיקוק מיוחד ונועדו לתשלום קצבה, פיצויים, חופשה או כל תשלום דומה אחר שאושר על ידי מס הכנסה, והן מתנהלות על פי תקנות מס הכנסה.
המאפיין של קופת גמל הוא היותה בעלת מעמד משפטי פורמלי, הנפרד מהחברה המעסיקה; השתתפות סדירה בתשלומים לקופה; חשבון פרטי לכל חבר שבו נזקפים בקביעות הסכומים שהוא עצמו מפריש וכן אותו חלק מהשתתפות המעסיק, וכן קיימת התחייבות חוזית באשר לצורת תשלומי הגמל.
 קצבה מוכרת - חלק מקצבה המשולמת על קופת גמל לקצבה, ומקורה בתשלומים פטורים (תשלומים ששולם בגינם מס).
 קרן השתלמות - קופת גמל שנועדה לתשלום דמי השתלמות לעובדים.
קרן השתלמות על פי הגדרה (פקודת מס הכנסה סעיף 3 (ה)) זו, הינה קופת גמל שנועדה לאפשר חיסכון של סכומים המיועדים למימון השתלמויות מקצועיות לעובד.
שיעור תשלומי המעסיק - עד% 7.5 ממשכורתו הקובעת של העובד.
שיעור תשלומי העובד - שליש לפחות מהסכום ששילם המעסיק ולא יותר מ - 2.5% ממשכורתו.משיכת הכספים מותרת לאחר 6 שנות חברות או 6 שנים מהמשיכה האחרונה, והיא פטורה ממס. עמית בגיל פרישה ראשי לבצע משיכה לאחר 3 שנים ללא ניכוי מס. ניתן לפדות את הכספים בתום 3 שנות חברות לצורכי השתלמות בארץ או בחו"ל בצרוף האישורים המתאימים.
קרן פנסיה
התאגדות, המאפשרת על פי תקנון קבוע ומוגדר מראש לעובדים החברים בה, לשלם לעובד פנסיה בהגיעו לגיל פרישה ו/או פנסיית נכות בעת אירוע בריאותי מזכה וכן פנסיה לשארים בעת פטירה - בהתאם לתקנון הקרן ולתוכנית אליה הצטרף העמית.
 קרן פנסיה חדשה - קרן פנסיה אשר תחילת החברות בה הנו מ- אפריל 1995 ואילך.
הקרן נהנית מסבסוד ממשלתי בגין השקעות הקרן באגרות חוב מיועדות. הקרן הנה קרן פנסיה מקיפה בלבד. הקרנות הנן מאוזנות אקטוארית ולקרן הזכות לבצע התאמות בלוחות האקטוארים בהתאם לשינוי בתוחלות החיים.
 שכר ממוצע במשק - השכר הממוצע על פי חוק ביטוח לאומי. השכר הממוצע נקבע לפי שיטה המפורטת בחוק הביטוח הלאומי. הגמלאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי לרוב נגזרות מהשכר הממוצע במשק. (6,964 ₪ נכון ל- ינואר 2005)
שנת מס - מתחילה ב - 1 בינואר ומסתיימת ב - 31 בדצמבר.תאונת עבודהתאונה או מחלת מקצוע אשר נגרמו תוך כדי ועקב העבודה לרבות תאונה שנגרמה בדרך אל העבודה וממנה.
תקרת קצבה מזכה -  מוגדרת בסעיף 9א(א) לפקודת מס הכנסה.
חלק מקצבה או סך כל הקצבאות אשר מקבל יחיד ושאינו עולה על 6,480 ₪ (נכון ל-ינואר 2002).