(נספח א)

אני, הח"מ, מייפה את כוחו של הסוכן ביטוח פנסיוני: 
אופיר סוכנות לביטוח  (1993) בע"מ ח.פ 511774788 ,
טלפון: 054-3170736 ,
מייל:yigal@ofir-insurance.co.il
לפנות בשמי לכל גוף מוסדי לשם קבלת מידע אודות מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח, לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני באופן חד-פעמי או לשם מתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לראשונה, כהכנה למתן ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני מתמשך. העברת מידע אודותיי, כאמור לעיל, יכול שתיעשה באמצעות מערכת סליקה פנסיונית.
ייפוי כוח זה מתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים המנוהלים עבורי בגוף מוסדי כלשהו נכון למועד חתימת הרשאה זו, מלבד המוצרים המנויים בטופס המצורף להרשאה זו (עבור כל גוף מוסדי בנפרד)
שים לב! אם לא יצוינו מוצרים פנסיוניים בטופס המצ"ב, ההרשאה תתייחס לכל המוצרים הפנסיוניים ותוכניות הביטוח שברשותך. הרשאה זו תעמוד בתוקפה במשך 3 חודשים מיום חתימתה ולראיה באתי על החתום

*
*
תאריך
 

הרשאה חד פעמית לסוכן / יועץ פנסיוני לקבלת מידע (רשות)

הנדון: רשימת מוצרים פנסיוניים ותכניות ביטוח מוחרגים

להלן פירוט המוצרים הפנסיוניים ומוצרי הביטוח המוחרגים מייפוי הכוח:

* החרגה של מוצר פנסיוני תתייחס לכל מסלולי ההשקעה והכיסויים הביטוחים הכלולים בו.
* אם מועבר "מספר הקידוד של המוצר" יש להעבירו בהתאם להוראות חוזר "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני".

ולראיה באתי על החתום:

נספח זה יועבר לכל גוף מוסדי אליו פונה הסוכן/ היועץ הפנסיוני. אם הלקוח לא ביקש להחריגמייפוי הכוח מוצר פנסיוניאו מוצר ביטוח בגוף מוסדי,ישלח הנספח לאותו גוף מוסדי כשהוא ריק