כולל פזיוטרפיה, יועצים, פסיכולוגים, טכנאים רפואיים למיניהם וכו'

במידה שאינכם יודעים שדה כלשהו, ניתן להתקשר לטלפון 039344414 או לשלוח הודעת וואטסאפ ונעזור לכם בשמחה.
*
*
*
*
*
*
*
תאריך לידה
 
*
תאריך הנפקת ת.ז
 
*
תאריך תחילת הפוליסה (ניתן לבחור גם תאריך עתידי, עד תחילת החודש הבא)
 
*
 
 
 
 
 
 

תשומת לב כי אין כיסוי ביטוחי במסגרת עיסוקך כשכיר במוסדות המדינה.

*

שים/י לב שדרישות פוליסה זו לשמירה על רשומות הינה 10 שנים לכל הפחות ובמקרה של קטין 10 שנים מבגירותו

עבר ביטוחי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

האם הואשם (בהווה) או הורשע* המציע או מי מהאנשים - לגביהם מתבקש ביטוח זה בפלילים - בקשר עם העיסוק/המקצוע - לגביו ניתן ביטוח זה בגין:

 
 
 
 
 
 
 
 

האם הואשם (בהווה) או הורשע* המציע או מי מהאנשים - לגביהם מתבקש ביטוח זה - בפלילים בגין הפרת הפרטיות - בקשר עם העיסוק/המקצוע - לגביו ניתן ביטוח זה?

הצהרת המציע

אני הח"מ מצהיר/ה בזה שהתשובות הינן נכונות, מלאות וכנות ושלא העלמתי כל ענין מהותי הנוגע לביטוח זה. הנני  מסכים/ה להודיע לחברה על כל שינוי שיחול בכל עניין מהותי, לרבות שינוי שיחול במקצועי או במשלוח יד, במצב בריאותי, או על דבר סידור ביטוחים  נוספים. כמו כן, הנני מסכים/ה שהצעה זו והצהרתי, בין שנכתבו על ידי ובין שלא על ידי, תשמשנה יסוד לחוזה שביני ובין הראל חברה לביטוח בע"מ. אני  מסכים/ה לקבל את הפוליסה הנהוגה בחברתכם ומתחייב/ת לשלם את הפרמיה המגיעה בגינה.
 מציע/ה נכבד/ה! כדי למנוע אי הבנות ואי דיוקים, הנך מתבקש/ת לקרוא את הפוליסה ואת דף המפרט שישלחו אליך אחרי הפקת הפוליסה ולהעיר את  הערותיך בהקדם האפשרי, בכל מקרה שבו תמצא/י כי הפוליסה אינה תואמת את הצעתך. .
המידע הכלול במסמך זה ניתן מרצוני ובהסכמתי המלאה. אינך רשאי למסור פרטים של אדם אחר בטופס זה, אלא אם יידעת אותו על כך וקיבלת מראש את הסכמתו לשימוש הראל במידע כאמור בטופס זה  ובהסכמות שתסמן


*
*
*
תאריך
 

הסכמה בדבר קבלת פרסומות ושימוש במידע

תאריך
 

אף שאין חובה חוקית למסור חלק מהמידע המתבקש במסמך זה, המידע הכרחי לצורך הצטרפותך לפוליסות ולטיפול בעניינים הקשורים בהן. המידע ייאסף, יישמר ויעובד בחברה ובחברות אחרות בקבוצת הראל )הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ וחברות בנות שלה( וצדדים שלישיים הפועלים עבורן והן ו/או מטעמן תעשנה בו שימוש, לצורך הטיפול בפוליסה ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות תחשיבים אקטואריים. פרטים נוספים ניתן למצוא במדיניות הפרטיות שבאתר החברה. לידיעתך, אם ברשותך פוליסת ביטוח בתוקף, עליה הנך מבקש להוסיף כיסוי נוסף, הרחבה או כתב שירות, הוספתם נתונה לבחירתך, והנך רשאי לבחור בהם או לוותר עליהם, מבלי שהדבר יפגע ביתר תנאי הפוליסה. תשומת ליבך כי בהיעדר כיסוי לפרק מסוים - לא ניתן לרכוש כיסוי להרחבות לאותו פרק.

כיצד תרצו לשלם על הפוליסה?

החישוב נעשה באופן יחסי לכמות הימים המבוטחים
כאשר הפוליסה מסתיימת תמיד בסוף חודש.

 
 
 
*

להוראת קבע
יש לפתוח הרשאה לקוד מוסד 507 - הראל חברה לביטוח בע"מ

מספר חשבון בנק להעברה בנקאית:
בנק לאומי סניף 800  חשבון 2080066
מוטב: הראל חברה לביטוח בע''מ

יש לשלוח את האסמכתא או לצרף במסך הבא

זהו, סיימתם-
רק צריך להעלות תעודות כאן בהעלאת התעודות
או לשלוח למייל:  ezabel@ofir-insurance.co.il / וואטסאפ - 0548086858

אנחנו יודעים לחסוך בעוד מגוון רחב של ביטוחים, החל מביטוחי בריאות, משכנתא ועד לביטוחי רכב/דירה.

במידה שתרצו שנחסוך לכם בתחומים נוספים, יש למלא את השדות הבאים:

כבר הגבת.

ניתן לשלוח טופס זה רק פעם אחת.